Goliat Przeprowadzki,
Zielona Góra 65-223, Piękna 10

Co powinna zawierać umowa na świadczenie usługi przeprowadzki?

Przeprowadzka to często skomplikowany i stresujący proces, który wymaga precyzyjnego planowania i koordynacji. Aby zapewnić bezproblemowy przebieg tego wydarzenia, niezwykle ważne jest zawarcie odpowiedniej umowy na świadczenie usługi przeprowadzki. Taka umowa, znana także jako umowa o przewóz lub umowa o transport rzeczy, powinna być dokładnie przemyślana i zawierać podstawowe elementy, które zabezpieczą interesy obu stron. W niniejszym artykule omówimy, co powinna zawierać taka umowa, aby była kompletna, rzetelna  i skuteczna. Zamawiając usługi przeprowadzkowe w Goliat Przeprowadzki możesz być pewny, że Twoje mienie bedzie bezpieczne!

Umowa przeprowadzki transport przykład - Wzór - Umowa na świadczenie usługi przeprowadzkowej

Rys. 1. Umowa przeprowadzki transport przykład - Wzór

1. Strony jakie należy ustalić w umowie na świadczenie usługi przeprowadzki

Pierwszym i podstawowym elementem każdej umowy jest dokładne określenie stron. W umowie na świadczenie usługi przeprowadzki powinny znaleźć się dane identyfikacyjne obu stron: zleceniodawcy (osoby lub firmy zamawiającej usługę) oraz zleceniobiorcy (firmy przeprowadzkowej). Należy podać pełne nazwy, adresy siedziby, numery identyfikacyjne (NIP, KRS dla firm) oraz dane kontaktowe.

2. Przedmiot umowy o transport rzeczy

Przedmiot umowy powinien być jasno określony. W tym przypadku będzie to świadczenie usługi przeprowadzki, która może obejmować:

  • pakowanie,
  • transport,
  • rozpakowywanie,
  • a nawet montaż
  • i demontaż mebli.

Ważne jest, aby szczegółowo opisać zakres usług, które mają być świadczone, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Umowa na usługi przeprowadzki

3. Terminy realizacji usługi przeprowadzkowej

Dokładne określenie terminów realizacji usługi to kolejny ważny element umowy. Powinna zawierać datę i godzinę rozpoczęcia przeprowadzki, a także przewidywany czas jej zakończenia. Warto uwzględnić również ewentualne opóźnienia i sposób ich rozliczania.

4. Miejsce załadunku i zozładunku mebli, sprzętu AGD i RTV i innego mienia

Umowa powinna zawierać dokładne adresy miejsc załadunku i rozładunku rzeczy. Wskazanie konkretnych lokalizacji pomoże uniknąć niejasności i zagwarantuje, że przeprowadzka przebiegnie zgodnie z planem.

5. Odpowiedzialność firmy przeprowadzkowej i ubezpieczenie tranportowanego mienia

Odpowiedzialność za rzeczy podczas transportu to jeden z najważniejszych aspektów umowy. Firma przeprowadzkowa powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie transportu, które pokryje ewentualne straty lub uszkodzenia mienia. Umowa powinna precyzować, jaka jest odpowiedzialność firmy w przypadku uszkodzenia lub zagubienia rzeczy oraz jakie kroki będą podjęte w celu rekompensaty.

6. Warunki płatności za usługę przewozu rzeczy

Warunki płatności za transport rzeczy powinny być szczegółowo określone w umowie. Należy wskazać całkowity koszt usługi, sposób i termin płatności. Warto również uwzględnić ewentualne zaliczki oraz warunki ich zwrotu w przypadku anulowania umowy. Cennik przeprowadzek możesz poznać przed podjęciem decyzji, ale całkowite koszty będą opisane zawsze w umowie.

7. Dodatkowe usługi i opłaty (wynajem magazynu, pomoc w pakowaniu etc.)

W umowie warto zawrzeć informacje na temat wszelkich dodatkowych usług, które mogą być potrzebne podczas przeprowadzki, takich jak wynajem magazynu, dodatkowy sprzęt czy pomoc w pakowaniu. Należy również określić, jakie będą dodatkowe opłaty za te usługi, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy finalnym rozliczeniu.

8. Warunki anulowania i zmiany umowy przeprowadzkowej

Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego ważne jest, aby umowa zawierała klauzule dotyczące anulowania lub zmiany warunków umowy. Powinna precyzować, w jakich okolicznościach umowa może być anulowana przez którąkolwiek ze stron oraz jakie będą konsekwencje finansowe takiego działania.

9. Obowiązki stron

Każda ze stron umowy ma swoje obowiązki, które powinny być jasno określone. Firma przeprowadzkowa zobowiązana jest do świadczenia usług zgodnie z umową, z zachowaniem należytej staranności i dbałości o mienie. Zleceniodawca z kolei powinien zapewnić dostęp do miejsc załadunku i rozładunku oraz odpowiednio przygotować rzeczy do transportu, jeśli nie zamawia usługi pakowania.

10. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe to część umowy, która zawiera ogólne klauzule prawne. Powinna obejmować informacje na temat rozwiązywania sporów (np. wskazanie sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów), warunków poufności, a także możliwości przeniesienia praw i obowiązków na osoby trzecie.

Pamiętaj! Zawarcie umowy na świadczenie usługi przeprowadzki jest ważne dla zapewnienia jasnych i przejrzystych warunków współpracy pomiędzy zleceniodawcą a firmą przeprowadzkową. Dokładne określenie stron umowy, przedmiotu usługi, terminów realizacji, miejsc załadunku i rozładunku, odpowiedzialności za mienie, warunków płatności, dodatkowych usług, warunków anulowania umowy oraz obowiązków stron, zapewnia bezpieczeństwo i komfort obu stron. Umowa taka nie tylko chroni interesy zleceniodawcy i zleceniobiorcy, ale także minimalizuje ryzyko późniejszych roszczeń.

Przykładowy schemat umowy na świadczenie usługi przeprowadzki

 

Umowa na Świadczenie Usługi Przeprowadzki

Zawarta dnia [data] pomiędzy:

Zleceniodawca:
Imię i nazwisko/Firma: [Imię i nazwisko/Firma]
Adres: [Adres]
NIP: [NIP]
Kontakt: [Telefon, e-mail]

Zleceniobiorca:
Firma: [Nazwa firmy]
Adres: [Adres]
NIP: [NIP]
Kontakt: [Telefon, e-mail]

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi przeprowadzki, obejmującej pakowanie, transport, rozpakowywanie oraz montaż i demontaż mebli, zgodnie z ustaleniami.

Terminy realizacji

2. Usługa przeprowadzki zostanie zrealizowana w terminie od [data] do [data], w godzinach [godziny].

Miejsce załadunku i rozładunku

3. Miejsca załadunku: [Adresy]
4. Miejsca rozładunku: [Adresy]

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie od momentu załadunku do chwili rozładunku.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia transportu, które pokrywa szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia mienia.

Warunki płatności

7. Całkowity koszt usługi wynosi [kwota] PLN.
8. Płatność zostanie dokonana w następujący sposób: [warunki płatności, terminy, zaliczki].

Dodatkowe usługi i opłaty

9. Dodatkowe usługi (np. wynajem magazynu, dodatkowy sprzęt, pomoc w pakowaniu) będą świadczone za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem załączonym do umowy.

Warunki anulowania i zmiany umowy

10. Umowa może być anulowana przez każdą ze stron z zachowaniem [liczba] dniowego okresu wypowiedzenia.
11. W przypadku anulowania umowy przez Zleceniodawcę, zaliczka w wysokości [kwota] PLN podlega zwrotowi/nie podlega zwrotowi.

Obowiązki stron

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością i dbałością o powierzone mienie.
13. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do miejsc załadunku i rozładunku oraz odpowiedniego przygotowania rzeczy do transportu.

Postanowienia końcowe

14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:

Zleceniodawca: ___________________________

Zleceniobiorca: ___________________________

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.